With Maestro Toshio Hosokawa, Yuki Yokota and Momo Kodama